Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter(WVP) en Re-integratie

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
De werkgever en werknemer zijn  samen verantwoordelijk voor de re-integratie van  de zieke werknemer. Het is voor beide partijen  van belang dat het re-integratieproces zorgvuldig  en snel verloopt. Voor de werknemer geldt hoe langer niet  gewerkt, des te moeilijker het is om weer aan het werk te komen. De kosten voor de werkgever worden hoger naarmate de werknemer al langer niet werkt.

Rechten en plichten
 

De rechten en plichten van zowel de werkgever als de  zieke werknemer zijn vastgelegd in de Wet Verbetering  Poortwachter. De werkgever is gedurende de eerste  twee ziektejaren verplicht ( een gedeelte) het loon  van de werknemer door te betalen. De procesgang van het  eerste en tweede ziektejaar wordt beschreven in  het stappenplan voor werkgevers, Hierin staat  beschreven wie wat wanneer moet doen. Het  doel van de Wet Verbetering Poortwachter is de langdurig zieke werknemer zo  snel mogelijk te re-integreren in eerste instantie  terug in de eigen functie of in een passende baan  intern, zogenaamde Re-integratie Eerste Spoor.  Als na aanpassing van werk(plek) en/of functie  het niet mogelijk is de werknemer intern terug te laten  keren, zal ingezet worden op Re-integratie extern,  het zogenaamde Tweede Spoor.

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter is het van belang  de re-integratie zo snel mogelijk te starten en de benodigde acties tijdig en

voldoende in te zetten en goed bij te houden vast te leggen voor het zogenaamde Re-integratieverslag. Dit ter voorkoming van kostbare boetes (loonacties) van het UWV.

Re-integratiedossier
In het Re-integratiedossier worden alle re-integratie inspanningen bijgehouden. Als werkgever en werknemer er samen niet uitkomen, kunnen zij een second opinion aanvragen bij het UWV, het Deskundigen Oordeel 

Re-integratieverslag
Als alle inspanningen niet geleid hebben tot het vinden van een passende baan intern of extern, kan de werknemer een WIA-aanvraag doen. Op basis van het re-integratieverslag oordeelt het UWV of de aanvraag WIA-uitkering in behandeling genomen zal worden. Het re-integratieverslag bevat alle informatie die met de re-integratie van de werknemer te maken hebben.

Sancties
UWV Als na 2 jaar ziekte nog geen succesvolle re-integratie heeft plaatsgevonden zal het UWV oordelen of er sprake is van voldoende inspanning bij partijen. Onvoldoende inspanning kan leiden tot sancties van het UWV. In 2011 is het totaal aantal sancties t.o.v. 2010 bijna verdubbeld. Mocht u vragen hebben over de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter, neem gerust contact met ons op. Wij kunnen u adviseren in uw te nemen stappen.

contactblok

Bezoeklocaties:

Hoofdvestiging:

Crooswijksesingel 50 G
3034 CJ Rotterdam

Bezoeklocaties:

Kromme Waal 9
1011 BT Amsterdam

Raamweg 4
2596 HL Den Haag

Bezuidenhoutseweg 474 A
2594 BG Den Haag

Nieuwe Gracht 29
3512 HD Utrecht

Hurksestraat 43
5652 AH Eindhoven

Oranjesingel 11
4811 CM Breda

Deventerstraat 552 B
7325 XZ Apeldoorn

Transistorstraat 31
1322 CK Almere

Kamperstraat 35 A
8011 LK Zwolle

Laurierstraat 12
6101 KJ Echt (Limburg)

Kloekhorsstraat 29
9401 BB Assen

Leonard Springerlaan 1
9727 KB Groningen

Polluxweg 20
8938 AZ Leeuwarden

Kanaalpark 14o
2321 JV Leiden

Lange Noordstraat 48
4331 CE Middelburg