Veel gestelde vragen

Wat is een 2e spoortraject (vraag de brochure aan Wie, Wat, Waar, Hoe en Wanneer)
Een 2e spoor re-integratietraject valt binnen de Wet verbetering poortwachter en betekent een actief begeleidingstraject naar ander werk bij een andere werkgever wanneer het huidige werk niet meer passend is door ziekte.

Wat is de Wet verbetering poortwachter?
De Wet Verbetering Poortwachter die op 1 april 2002 van kracht geworden is om langdurig ziekteverzuim te beperken. De wet bepaalt dat de werkgever en werknemer zich samen, met een Arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts, inspannen om de betreffende zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Wanneer is een 2e spoor traject succesvol?
Als de werknemer is begeleid naar nieuw passend werk voordat de 104 weken ziekte zijn verstreken, dan wel bij goedkeuring van het re-integratiedossier door het UWV.

Wat is mijn salaris tijdens van het volgen van het 2e spoor?
De werkgever is verplicht om per jaar minstens 70% van het laatst verdiende salaris te betalen voordat de werknemer ziek werd. Als sprake is van een CAO gelden mogelijk andere voorwaarden.

Wanneer mag er een vaststellingsovereenkomst worden vastgesteld?
Bij een vaststellingsovereenkomst om de arbeidsovereenkomst te ontbinden mag er geen sprake zijn van ziekte. Tijdens de eerste 104 weken van het ziekteverzuim geldt namelijk een ontslagverbod. Het UWV zal de WW-uitkering dan ook weigeren.

Wat is een werkervaringsplaats 2e spoor?
Een werkervaringsplaats stelt de werknemer in staat om – met behoud van de huidige functie – ervaring op te doen bij een andere werkgever in een andere functie. Een werkervaringsplaats is altijd voor bepaalde tijd en kan overgaan in een detachering.

Wat zijn de verplichtingen voor de werkgever (vraag de uitgebreide folder op)
Tijdens de eerste 2 jaar ziekte van uw medewerker (art.7:670 lid 1 BW) mag u uw medewerker niet ontslaan. Dat betekent dat u als werkgever 2 jaar verantwoordelijk bent voor het loon het loon van de zieke medewerker. Uitzondering daarop is zwangerschap en een medewerker met een No-riskpolis. U kunt tijdens het dienstverband een Ziektewetuitkering aanvragen bij UWV. Je blijft hierbij als werkgever wel verantwoordelijk voor de re-integratie.

Wanneer start de WIA-aanvraag
WIA kan de medewerker bij UWV -uitkering aanvragen. Uiterlijk in de 88e week na ziekmelding, stuurt het UWV de WIA-aanvraag. Check of de medewerker de aanvraag heeft ontvangen en uiterlijk in de 93e week heeft aangevraagd. Alsdan moet het zogenaamde re-integratiedossier bij het UWV worden aangeleverd. Zie bij deze link wat daar in moet zitten, zie, document WIA-aanvraag
De WIA-aanvraag doet de medewerker online, zie online WIA aanvraag
De medewerker zal u om aanvullende info vragen. U kunt de aanvraag ook namens de werknemer doen. Het UWV bekijkt dan of u en uw medewerker wel voldoende hebben gedaan aan de re-integratie. Daarnaast stuurt de medewerker het formulier ‘Medische informatie’ per post naar UWV, uiterlijk 1 dag na de aanvraag van de WIA-uitkering op uwv.nl.
Er volgt een loonsanctie als blijkt dat dit onvoldoende is. Gevolg, maximaal een jaar loon door betalen. In die situatie is ook geen ontslag mogelijk en het loon van de medewerker moet worden door betaald. Wij kunnen u helpen die verplichting te bekorten. Informeer of bel.

Moet Spoor 2 doorlopen als spoor 1 (opbouw uren eigen werk of andere functie), nog loopt?
Spoor 2 traject voor een baan bij een andere werkgever vergroot je de kansen van uw arbeidsongeschikte werknemer. Dat is de verplichting die je vanuit het UWV als werkgever hebt. Ook als je zieke medewerker al voorzichtig aan het opbouwen is in eigen werk. Weliswaar kan bij een medische ingreep of revalidatie de bedrijfsarts bepalen dat het spoor 2 traject tijdelijk wordt stopgezet of dat de re-integratie minimaal verder loopt.  Naarmate de uren in het 1e spoor toenemen, kunnen de uren in spoor 2 verminderen.

Wat zijn de verplichtingen werknemer (vraag de folder Rechten en Plichten op)
Omdat de medewerker verplicht is mee te werken aan zijn re-integratie, mag men een voorstel voor passende werk niet zomaar weigeren. Passend is volgens de wet alle arbeid die aansluit op de ‘krachten en bekwaamheden’ van de medewerker. Hoe langer de medewerker niet werkt, hoe meer functies als passend zullen worden beschouwd. Weigeren mag alleen als het voorstel in strijd is met de cao of de veiligheidsvoorschriften.

Sollicitaties werknemer
De werknemer wordt geacht minimaal 1 x per week te solliciteren. Soms kan dat echter niet, de bedrijfsarts is daarbij bepalend

Conflictsituaties
Als tijdens re-integratie een conflict ontstaat met de werknemer, vraag dan een deskundigenoordeel aan bij UWV om escalatie te voorkomen.

Inactiviteit werknemer
Een zieke medewerker is verplicht om zich, net als de werkgever, in te zetten voor het re-integratietraject. Passend werk binnen het bedrijf moet de werknemer altijd accepteren. Passend werk buiten de organisatie moet de medewerker naar ander werk zoeken, met behulp van het re-integratiebureau dat het spoor 2 traject uitvoert.

Loon stopzetten
Werkt de medewerker niet mee tijdens het re-integratietraject, dan zijn er verschillende sancties mogelijk. Dit varieert van een (schriftelijke) waarschuwing tot loonopschorting of loonstopzetting en in het uiterste geval ontslag. De wet bepaalt wanneer en in welke situaties sancties als loonopschorting of loonstopzetting passend zijn.

Advies bedrijfsarts is leidend
In principe is het advies van de bedrijfsarts leidend. Als u besluit af te wijken van de adviezen van de bedrijfsarts, moet u dit kunnen beargumenteren. Het UWV zal namelijk willen weten waarom de aanbevelingen van de bedrijfsarts niet zijn opgevolgd.
Note: aan deze antwoorden kunnen geen recht aan worden ontleed, vanweg o.m. de steeds veranderende regelgeving

Inhoud re-integratieverslag
Bij deze link https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-is-ziek/loondoorbetaling/samen-werken-aan-re-integratie/detail/re-integratie-vastleggen-in-re-integratieverslag
ziet u een overzicht wat er tot get re-integratiedossier behoort dat u samen met de werknemer moet aanleveren voor de WIA aanvraag. 

Nieuws Wet verbetering Poortwachter en 2e spoor re-integratie

Visie werkgever en werknemer bij 2e spoor verplicht per 1-7-2023
Het is belangrijk dat de re-integratie van zieke werknemers zo goed mogelijk verloopt. Werkgevers en werknemers dragen daarvoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het gesprek tussen de werknemer en de werkgever is daarbij een onmisbaar onderdeel. Om dat gesprek te bevorderen zijn werkgever en werknemer per 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven, zie ook Verplichte visie Werkgever en werknemer per 1-7-’23

CBS cijfers arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (14-3-2022)
In 2020 werden 4 op de 10 uitkeringen verstrekt op grond van psychische klachten, lees verder..

Uitspraken Hoge Raad bij re-integratie
Sinds de introductie van de wet Loondoorbetalingsplicht bij ziekte (WULB), heeft de werkgever met een reeks verplichtingen te maken gekregen. Bij complexe situaties kan de wet behulpzaam zijn en kan jurisprudentie houvast bieden, lees verder…

Covid en 2e spoortrajecten
Het UWV heeft een wijziging uitgebracht over hoe om te gaan met 2e spoor trajecten tijdens Covid 19. De laatste versie

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte
Als uw werknemer meer dan 2 jaar ziek is, mag u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Uw werknemer kan dan een transitievergoeding krijgen, waarvoor u compensatie bij het UWV kan aanvragen, lees verder…

Voorkom loonsanctie
“Investeer € 400,– en voorkom een loonsanctie”, 
Vastgelopen re-integratie?,

Rechten en plichten bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie
Bij ons kunt u een brochure opvragen van het ministerie van Binnenlandse zaken over de Rechten en Plichten van werkgevers en werknemers bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Mail naar  info@het2espoor.nl en zet in het onderwerp “Rechten en Plichten” of vraag aan via Contact

Verzekering kleine werkgevers bij loondoorbetaling
Per 1-1-20 kunnen kleine werkgevers zich verzekeren voor de loon doorbetaling van 2 jaar bij langdurige ziekte van de werknemer, lees verder…

Geschil met de bedrijfsarts?
Deze commissie behandelt klachten van cliënten over het handelen of nalaten van (bezwaar)verzekeringsartsen of sociaal medisch verpleegkundigen die werkzaam zijn voor het UWV. Voorheen moest je daarvoor naar de rechter, nu kan je naar klacht indienen; en betaal je € 52,50 en dat is goedkoper dan klagen bij de rechtbank.

Werknemer werkt niet mee aan re-integratie

Wat kun je als werkgever daaraan doen? Lees verder…

Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte.
Na 2 jaar ziekte mag de werkgever de werknemer ontslaan. De werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Die info

Advies bedrijfsarts leidend
Vanaf 1 september 2021, wordt het advies van de bedrijfsarts leidend bij de RIV toets, zie
. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk.

Verlaging AOF premie kleine werkgevers
In een wetsvoorstel dat begin september 2020 aan de Tweede Kamer is aangeboden, wordt geregeld dat per 1 januari 2022 de Aof-premie(WAO-IVA-WGA) gedifferentieerd wordt naar grootte van de werkgever. Het kabinet stelt €450 miljoen per jaar beschikbaar voor een tegemoetkoming aan kleine werkgevers voor de kosten van loondoorbetaling en ziekte. Zij krijgen éénmalig een extra verlaging van hun Aof-tarief van €300 miljoen in 2022 en €150 miljoen in 2023 bovenop de jaarlijkse €450 miljoen, lees verder. In dit verband is het navolgende ook van belang Loondoorbetaling bij ziekte

Nieuwe procedure WIA-aanvraag 60 plussers (bron: NVAB)
UWV is op 1 oktober 2022 begonnen met de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. In de meeste gevallen worden zij dan niet meer door een verzekeringsarts beoordeeld om te bepalen of ze in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Het is een van de maatregelen die minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs aangekondigde om iets te doen aan de achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen.
Het advies is om zoals gebruikelijk een Actueel oordeel én Medische informatie op te leveren als onderdeel van het re-integratieverslag, ook bij een 60-plusser. Dit is namelijk een wettelijke verplichting en de wet is niet gewijzigd.
Vervolgens is het aan UWV om te borgen dat de Medische informatie alléén aan de verzekeringsarts wordt voorgelegd. Wanneer de 60-plusser dit wenst, wordt alsnog toch de verzekeringsarts ingeschakeld. In dat geval is de Medische informatie dus sowieso nodig.
Toelichting
Het UWV doet eerst een RIV-toets zoals dat voor reguliere beoordelingen ook geldt. Dan is een advies van de bedrijfsarts met medische informatie voor de verzekeringsarts noodzakelijk. Hier kan bijvoorbeeld ook uit blijken dat de bedrijfsarts van mening is dat er geen benutbare mogelijkheden zijn. In deze laatste situatie volgt altijd een beoordeling door de verzekeringsarts voor een mogelijke IVA-uitkering. Daarnaast is de werkwijze voor cliënten van 60 jaar en ouder niet de standaard voor iedere cliënt. Ook is er de voorwaarde dat zowel cliënt als werkgever akkoord gaan met deze werkwijze en uitkomst van de beoordeling. Indien daar geen akkoord voor is gegeven, voert UWV de reguliere beoordeling uit en is de verzekeringsarts daar bij betrokken.

Meerwaarde vroegtijdig inzetten Arbeidsdeskundig onderzoek (bron: NVAB) 14-6-22
Uit eerder onderzoek bleek dat vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen in het WVP-proces van meerwaarde is voor werknemer en werkgever doordat het onder meer bijdraagt aan het verkorten van de verzuimduur. Toch gebeurt het in de praktijk nog beperkt. Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) wilde nagaan of deze meerwaarde daadwerkelijk vastgesteld kan worden. Daarom vroegen zij bedrijfsartsen naar hun mening over het eerder betrekken van een arbeidsdeskundige en onder welke omstandigheden dit meerwaarde heeft.
Uit een enquête onder NVAB-leden blijkt onder meer dat 57% van de respondenten vindt dat vroege arbeidsdeskundige inzet bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid. Zie ook
https://nvab-online.nl/sites/default/files/Impact%20Centre%20Erasmus_AKC_Resultaten%20enquete%20bedrijfsartsen%20NVAB.pdf

 

 

 Er is op dit moment een vacature Multi media talent

Vacature: Student, freelancer op het gebied van Google Ads , (content)marketing en SEO, Search Engine Optimaliasation
In 2013 zijn wij gestart met Het 2e spoor en in eerste instantie houden wij ons bezig met het begeleiden van langdurig zieke werknemers naar een andere baan, anders gezegd: re-integratie 2e spoor in heel Nederland.
De website van Het 2e spoor is een voortgezet initiatief en bestaat ruim 10 jaar. Het 2e spoor is eigendom van Loopbaantoekomst, die ook trajecten voor outplacement en loopbaanadvies verzorgen. In 2013 is de website gelanceerd www.het2espoor.nl
Het landelijk kantoor is gesitueerd in Leiderdorp en daar bevindt zich ook ons re-integratiebureau Leiderdorp.
Onze marketing strategie is gericht op het vinden van opdrachten en het gevonden worden via internet. Voor dat laatste zoeken wij dat part-time Multi-talent op het gebied van Google Ads, (content)marketing, SEO, Search Engine Optimalisation.
Onder je takenpakket valt onder meer:
Primair gaat het de om het naar binnen halen van opdrachten en leads
– omzet genereren via gevonden worden via m.n. Google Ads en SEO
– Google Ads onderhouden
– web en contentmarketing;
– het ontwikkelen van leads via sociale media als linked-in;
– het aanmaken en/of optimaliseren van twitter
– het aanmaken en eventueel onderhouden van Blogs
Wij zoeken iemand die:
– aantoonbaar affiniteit heeft met internet, Google Ads, contentmarketing, en sociale media:
het gaat hierbij om relevante know-how waarmee je de verantwoordelijkheid kunt dragen
over de acquisitie online, contentmarketing en sociale media
– met relevante opleiding of studerend daarvoor: wij verwachten een hoog werk- en
denkniveau van onze medewerkers die initiatief, verantwoordelijkheidsgevoel en honderd
procent inzet toont: we hechten veel waarde aan de juiste mentaliteit en een goed
arbeidsethos
– die met ons voor een langere periode samenwerking aan wil gaan en die bereid is mee te
groeien met en te participeren bij onze uitbreidingsplannen
– bij voorkeur woonachtig in de Randstad, maar niet noodzakelijk
De vacature kan eventueel worden vervuld door een enthousiaste student, stageaire ZZP-er. Ook stagiaires of een kandidaat voor een Werkervaringsplaats kan reageren.
Voorkomende werkzaamheden:
Google Ads is de voornaamste taak, waarna SEO en sociale media enz. volgen De werkzaamheden zullen zich daarna beperken tot implementaties van updates en bijhouden.
Acquisitie online
– web en contentmarketing en SEO-activiteiten
– e-mailmarketing
– onderhouden CMS-systeem en website
– accountbeheer
– sociale media campagnes
– en meer (afhankelijk van je eigen wensen, capaciteiten en creativiteit)

Wij bieden:;een percentage van de opdracht(en) die door jouw toedoen is/zijn ontstaan
– vrijheid en ruimte om creatief mee te denken en je eigen functie vorm te geven
– ondersteuning en feedback door de directie
Voorwaarden:
De werkzaamheden kan je met name vanuit huis verrichten.
Reacties:
Voor tel. informatie kan je contact opnemen met Hans van Zwieten van Het 2e Spoor, tel.nr 06-47864636
Wij verzoeken je verder reacties met CV te mailen naar info@het2espoor.nl